تصاویر اولین دوره نمایشگاه و کنفرانس کشاورزی و محصولات دامی اربیل