تصاویر جشنواره مشترک فرهنگی اقلیم کردستان و هندوستان در سلیمانیه