نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۱/۰۳ 5,400
۱۰/۲۷ 5,500
۱۰/۲۶ 5,400
۱۰/۲۲ 5,300
۱۰/۲۱ 5,300
۱۰/۲۰ 5,500
۱۰/۱۹ 5,500
۱۰/۱۸ 5,300
۱۰/۱۶ 5,300
۱۰/۱۵ 5,200
۱۰/۱۴ 5,200
۱۰/۱۳ 5,100
۱۰/۱۲ 5,100
۱۰/۱۱ 5,100
۱۰/۰۹ 5,100
۱۰/۰۸ 5,100
۱۰/۰۷ 5,100
۱۰/۰۶ 5,500
۱۰/۰۵ 5,500
۱۰/۰۴ 4,300