نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۴/۰۶ 5,000
۰۴/۰۵ 5,000
۰۴/۰۱ 4,850
۰۳/۳۱ 4,850
۰۳/۳۰ 4,800
۰۳/۲۹ 4,850
۰۳/۲۶ 4,800
۰۳/۲۵ 4,700
۰۳/۲۴ 4,700
۰۳/۲۳ 4,700
۰۳/۲۲ 5,000
۰۳/۱۱ 4,900
۰۳/۱۰ 5,000
۰۳/۰۹ 5,000