نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۱/۱۵ 3,700
۱۱/۱۴ 3,872
۱۱/۱۲ 3,818
۱۱/۱۱ 3,870
۱۱/۱۰ 3,716
۱۱/۰۹ 3,670
۱۱/۰۸ 3,677
۱۱/۰۵ 3,830
۱۱/۰۴ 3,618
۱۱/۰۳ 3,689
۱۱/۰۲ 3,700
۱۱/۰۱ 3,750
۱۰/۳۰ 3,735
۱۰/۲۸ 3,741
۱۰/۲۷ 3,839
۱۰/۲۶ 3,800
۱۰/۲۵ 3,808
۱۰/۲۴ 3,765
۱۰/۲۲ 3,762
۱۰/۲۱ 3,846
۱۰/۲۰ 3,842
۱۰/۱۹ 3,765
۱۰/۱۸ 3,687
۱۰/۱۷ 3,840
۱۰/۱۵ 3,708