نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۶/۳۱ 4,700
۰۷/۰۴ 4,750
۰۷/۰۵ 4,700
۰۶/۲۹ 4,800
۰۶/۲۸ 4,750
۰۶/۲۷ 4,750
۰۶/۲۱ 5,000
۰۶/۲۰ 5,000
۰۶/۱۹ 5,000
۰۶/۱۷ 5,000
۰۶/۱۶ 5,100
۰۶/۱۵ 5,200
۰۶/۱۴ 5,100
۰۶/۱۳ 5,200
۰۶/۱۲ 5,100
۰۶/۱۰ 5,150
۰۶/۰۹ 5,150