نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۴/۰۶ 148,250
۰۴/۰۵ 148,500
۰۴/۰۱ 148,500
۰۳/۳۱ 148,700
۰۳/۳۰ 148,650
۰۳/۲۹ 148,700
۰۳/۲۶ 148,600
۰۳/۲۵ 148,350
۰۳/۲۴ 148,500
۰۳/۲۳ 148,500
۰۳/۲۲ 148,300
۰۳/۱۱ 148,150
۰۳/۱۰ 148,450
۰۳/۰۹ 148,000