نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۲/۱۲ 142,400
۰۲/۰۹ 141,600