نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۷/۰۳ 172,750
۰۶/۳۱ 172,000
۰۶/۲۹ 172,000
۰۶/۲۸ 172,000
۰۶/۲۷ 173,000
۰۶/۲۴ 173,000
۰۶/۲۲ 173,000
۰۶/۲۱ 174,700
۰۶/۲۰ 173,000
۰۶/۱۸ 173,000
۰۶/۱۷ 174,906
۰۶/۱۶ 175,000
۰۶/۱۵ 174,500
۰۶/۱۴ 174,000
۰۶/۱۳ 175,097
۰۶/۱۱ 172,500
۰۶/۱۰ 173,000
۰۶/۰۹ 173,250
۰۶/۰۸ 173,000
۰۶/۰۷ 173,500
۰۶/۰۶ 172,500