نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۴/۰۶ 156,300
۰۴/۰۵ 155,850
۰۴/۰۱ 156,000
۰۳/۳۱ 156,250
۰۳/۳۰ 157,000
۰۳/۲۹ 15,500
۰۳/۲۶ 155,000
۰۳/۲۵ 156,500
۰۳/۲۴ 156,500
۰۳/۲۳ 155,000
۰۳/۲۲ 156,000
۰۳/۱۱ 159,500
۰۳/۱۰ 159,500
۰۳/۰۹ 159,500