نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۲/۱۲ 155,200
۰۲/۰۹ 154,700