نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۲/۲۴ 187,150
۱۲/۲۳ 183,000
۱۲/۲۲ 184,800
۱۲/۲۱ 184,750
۱۲/۲۰ 184,300
۱۲/۱۵ 186,000
۱۲/۱۳ 186,000
۱۲/۰۹ 182,700
۱۲/۰۸ 178,000
۱۲/۰۶ 178,700
۱۲/۰۵ 180,000
۱۲/۰۴ 180,800
۱۲/۰۳ 181,350