نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۴/۰۶ 181,250
۰۴/۰۵ 181,000
۰۴/۰۱ 181,000
۰۳/۳۱ 181,500
۰۳/۳۰ 182,000
۰۳/۲۹ 181,000
۰۳/۲۶ 178,250
۰۳/۲۵ 185,000
۰۳/۲۴ 185,000
۰۳/۲۳ 183,000
۰۳/۲۲ 181,750
۰۳/۱۱ 187,000
۰۳/۱۰ 188,000
۰۳/۰۹ 188,000