نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۴/۰۶ 9,000
۰۴/۰۵ 9,000
۰۴/۰۱ 8,750
۰۳/۳۱ 8,750
۰۳/۳۰ 8,700
۰۳/۲۹ 8,750
۰۳/۲۶ 8,750
۰۳/۲۵ 8,700
۰۳/۲۴ 8,700
۰۳/۲۳ 8,700
۰۳/۲۲ 8,850
۰۳/۱۱ 9,000
۰۳/۱۰ 9,000
۰۳/۰۹ 9,000