دف‌نوازی دختران هنرمند کرد

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ 851 0
دف‌نوازی دختران هنرمند کرد سنندج پایتخت دف‌نوازی جهان است و این شهرت را از سابقه صدها سال در این عرصه به دست آورده است. پیشینه ای ٢٠٠سالە در دف نوازی و ساخت و پدید آوردن تحول در فرم آن.

به گزارش تجارت بان ، دف در میان کردها از قداست و جایگاە ویژەای برخوردار است،چرا کە از این آلت موسیقی بیشتر در جشنها و اعیاد مذهبی استفادە می شود

 

کسانیکە بە سنندج سفر می کنند و در هنگام گردش در اماکن عمومی این شهر متوجە کارگاەهای ساخت، مغازەهای فروش و نوای آن در سطح شهر خواهند شد.

 

نکتە جالب توجە اینجاست کە این تنها سازندگان، هنرمندان مردان کرد نیستند کە در ساخت، نواختن و معرفی این آلت بە جهانیان نقش داشتەاند، بلکە  صدها  تن از زنان و دختران کرد نیز در این زمینە فعالیت دارند.

 

این آلت در گذشتە بەدلیل قداست ویژە آن فقط صرفا در مراسم مذهبی و اماکن مقدس د، مثل مساجد، تکایا و خانقاەها نواختە می شد، ولی بعدها با ابتکار هنرمندانی همچون خلیفە میرزا آقا غوثی، حسن کامگار( پدر کامگارها)  و از همە مهمتر با تلاش ویژە بیژن کامگار، آلت مذکور از چهار چوب اماکن مذهبی خارج و بە بە زمرە سایر آلات موسیقی پیوست و جدای از هنرمندان  بەنام دف نواز عرصە مذهبی کە از خانقاەها سر بر آوردند، دەها هنرمند متبحر دیگر نیز مثل شهرام علیمحمدی، آرام کیخسروی از همین طریق در دنیای موسیقی شهرت یافتەاند.

 

هم اکنون زنان و دختران شنندجی نیز دوشاودوش  هنرمندان مرد، در دف نوازی بە درجە استادی رسیدە و در آموزشگاەهای هنری سرگرم آموزش متقاضیان در سنین مختلف، بویژە کودکان و نوجوانان هستند.

 

یکی از این هنرمندان کە از دوران کودکی سرگرم فراگرفتن دف بودە، خانم سنا آروند است، وی در گفتوگویی با (باسنیوز) از علاقە وافر خود بە این هنر و تاثیر  و جایگاە آن در سنندج گفت.

 

  سنا آروند دختر ٢٢ سالە گفت، گرچە آلت مورد علاقە من در موسیقی هیچ ارتباطی بە رشتە تحصیلی من کە حسابداری است، ندارد.

 

 «من در خانوادەای دیدە گشودەام کە موسیقی و هنر بخش جدانشدنی از زندگی است.»

 

آروند در رابطە با چگونگی آشنایی خود با هنر میگوید: دف نوازی بە صورت ارثی بە من رسیدە، چراکە پدرم هم خوانندە و هم دف نواز است، والدینم از مشوقین اصلی من در زمینە فعالیت هنری بودەاند، هم اکنون نیز در افزون بر نواختن دف، سرگرم مدیریت و آموزش متقاضیان این رشتە هستم."

 

وی در مورد جایگاە دف توضیح داد: "دف یک آلت کهن است کە در اجرای مراسم مذهبی استفادە می شدە و من تحت تاثیر اندیشە عرفانی مولانا و شمس تبریز و این سبک خاص موسیقی خانقایی هستم، بەهمین خاطر دف را بە عنوان آلت مورد علاقە خود انتخاب کردم، چراکە بە باور من کسانیکە بخواهند آن را بە خوبی فراگیرند باید فراگیری آن را از خانقاەها آغاز کنند، قداست و  نقش آن در مراسم عرفانی نیز موجب شدە کە زنان و دختران سنندجی بە آن روی آورند". 

 

این هنرمند بە شهرت سنندج بە مثابە پایتخت جهانی دف نیز اشارە کرد و گفت:" انتخاب شهر سنندج بەعنوان پایتخت دف، بدین خاطر است کە هنرمندان پیشکوت بزرگی همچون گروە کامگار و گروە شمس از این شهر برخواستەاند و در معرفی، رشد و گسترش نقش عمدەای داشتەاند."

 

 وی دگفت:  من بەعنوان یک هنرمند بە جوانان توصیە می‌کنم چنانچە علاقمند بە این نواختن این آلت موسیقی هستند، باید علاقە خود را با عشق و احساس فراوان خود عجین کنند تا در نواختن آن بە خوبی پیشرفت کنند و از طریق هنر و موسیقی بە زندگی خود غنای بیشتری ببخشند"./ باس نیوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز مطلب: 50%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه